GIÁO DỤC

Định hướng ơn gọi cho con cái

Thánh Phaolô cho biết: “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ toạ thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm” (Rm 12,6-8).

Hãy Bừng Sáng Lên thư gửi Sinh, học sinh đầu năm học 2017-2018

Các con hãy chứng tỏ mình là người Ki tô hữu đúng nghĩa và là những công dân có trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc. Cha mong muốn các con bừng sáng bằng những việc cụ thể.